Integritetspolicy

 1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy angående behandling av personliga uppgifter (Integritetspolicy) beskriver hur Barberklingen ApS (härefter ”Barberklingen”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2. Policyn om persondata gäller för de uppgifter du anger till oss, eller som vi samlar in via Barberklingen hemsida, barberklingen.se (härefter ”Hemsidan”).

1.3 Barberklingen är dataansvarig för dina personliga uppgifter. All kontakt till Barberklingen kan ske via kontaktuppgifterna enligt punkt 7.

 

2. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN, TILL VILKET FÖREMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

2.1 När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder hemsidan; tillexempel vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, närverkslokalisering och information om din dator.

2.1.1 Insamlingen sker för att optimera Hemsidans funktion samt för att skapa målinriktad marknadsföring, härunder re-targeting via Facebook och Google. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna förbättra hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 EU:s Dataskyddsförordning artikel 6, stk. 1, punkt f., ligger som rättslig grund för behandlingen.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss via Hemsidan samlar vi in de uppgifter som du själv anger till oss, tillexempel namn, adress, e-mail, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, önskningar om leverans samt uppgifter om den IP-adress som beställningen är gjord från.

2.2.1 Uppgifterna samlas in för att Barberklingen kan leverera beställda produkter samt för att uppfylla det avtal vi gör med dig; härunder för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Uppgifter kring dina köp kan vi även behandla för att följa lagkrav, härunder bokföring samt redovisning. Vid köp på Hemsidan samlas din IP-adress in med föremålet att uppfylla vårt intresse av att förebygga bedrägeri.

2.2.2 Det rättsliga grundlag för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

2.3 När du registrerar dig till Barberklingens nyhetsbrev, samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-mailadress och eventuellt telefonnummer.

2.3.1 Föremålet med behandlingen ligger i vårt intresse att skicka nyhetsbrev till dig
2.3.2Behandlingens rättsliga grund är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.4 Vid registrering av vårt abonnemang blir du ombedd om att upplysa namn, adress, födelsedag e-mailadress, dina preferenser, intressen och dyl. Utöver namn, e-mailadress samt leverans- och faktureringsadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ange till oss. Därutöver samlar vi in uppgifter under ditt medlemskap om din användning av abonnemangets fördelar, tävlingar du deltager i m.m. Den informationen kombineras med andra uppgifter vi har om dig, härunder uppgifter om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

2.4.1 Föremålet med behandlingen är att ge oss möjlighet att administrera ditt medlemskap och tillhandahålla tjänster och erbjuda dig de fördelar som är förknippade med medlemskapet av abonnemanget, samt uppfylla vårt intresse av att skicka nyhetsbrev och skapa målinriktad marknadsföring.
2.4.2Det rättsliga grundlag för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6, stycke 1, punkt b och f. Vid tecknande av medlemskap blir du förfrågad att ge särskilt samtycke för elektronisk marknadsföring.

 

3.MODTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
3.1 Uppgifter om ditt namn, din adress, e-mail, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar vidareges till Post Nord, GLS, DAO365 eller en transportör som levererar dina köpta varor till dig.
3.2 Uppgifterna kan överlåtas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på Barberklingens vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förberedelser av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev, utskick av undersökningar, analyser av trafik på webbsidan, splittest av innehåll på Hemsidan, din bedömning av våra produkter och vår verksamhet samt målinriktad marknadsföring. Bland annat vidareges uppgifter om ditt namn och e-mailadress till TrustPilot således att det på våra vägnar skickas en inbjudan till att bedöma oss på Turstpilot. Väljer du att lämna en bedömning blir TrustPilot dataansvarig för de angivna uppgifterna. Dessa verksamheter är dataansvariga under våra villkor och instruktioner och behandlar data, som vi är ansvariga över. Databehandlarna har inte rätt till att behandla uppgifterna till annat föremål än det som uppfyller vårt avtal vilka är förtroliga och konfidentiella. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare, som behandlar data på våra vägnar.

3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom dataprocessorns certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s Dataskyddsförordning artikel 45.

3.3.1 Kopia av Google LLC’s certifiering kan läsas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia av Facebook Inc’s certifiering kan läsas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

 

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Med hänsyn till att skapa öppenhet och transparens kring behandlingen av dina personliga uppgifter, ska vi som dataansvariga, upplysa dig kring dina rättigheter.
4.2Rätten till insyn
4.2.1 Du är alltid berättigad till att begära ut information från oss kring vilka uppgifter vi har registrerat om dig, till vilket föremål vi har registrerat dessa, vilka kategorier av personuppgifter samt eventuella mottagare av dina uppgifter, samt information om varifrån vi har fått dina uppgifter.

4.2.2 Du har rätt till att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar sådant dokument ska du skicka en skriftlig förfrågan till [email protected]. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger upp för att vara.

4.3 Rätten till korrigering/rättelse

4.3.1Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Skulle du upptäcka felaktigheter i de uppgifter vi har registrerat om dig, ombedes du att ta skriftlig kontakt med oss, så den felaktiga informationen kan korrigeras.
4.3.2Uppgifter som vi har samlat in i förbindelse med din teckning av vårat abonnemang, har du själv möjlighet att korrigera genom att logga in på din användarsida (barberklingen.se/min-profil)

4.4 Rätten till att bli raderad

4.4.1 I vissa fall är du berättigad till att få ta bort alla eller delar av den information vi har registrerat om dig, tillexempel om du tar tillbaka ett samtycke och vi inte har en annan rättslig grund, för att fortsätta behandlingen. I det fall en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, tillexempel om vi måste följa rättsliga skyldigheter, eller för att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.

4.5 Rätten till att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1 Du har i vissa fall rätt till att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter till att endast bestå av lagring, om du tillexempel menar att den information vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportalitet

4.6.1 Du har i vissa tillfällen rätt till att få tillgång till de personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan datakontrollant.

4.7 Rätten till invändning

4.7.1Du är alltid berättigad till att göra invändningar mot vår behandling av dina personliga uppgifter med hänsyn på direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna målinrikta vår marknadsföring.
4.7.2Du har också rätt, av anledning som rör din personliga situation, att invända mot behandlingen av din personliga information, som vi gör på grundval av våra legitima intressen, jfr. sektion. 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten till att återkalla samtycke

4.8.1 
Du har alltid rätt till att återkalla ett samtycke du har gett oss till en given behandling av dina personliga uppgifter, härunder även till den profilering som utförs av dig som medlem. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ombedes du att kontakta oss på [email protected].

4.8.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Cookies som inte är nödvändiga för hemsidans funktionalitet via www.barberklingen.se/cookies

4.8.3 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrev genom att välja ”unsubscribe” i botten av mailet, eller kontakta oss på [email protected]

4.8.4 Det är inte möjligt att återkalla samtycke i förhållande till nödvändiga servicemails angående ditt abonnemang hos Barberklingen. Vi använder oss av servicemail för att informera kring ändringar i ditt medlemskap eller upplysa dig om ditt kontos satus.

4.9 Rätten till att klaga

4.9.1 Du är alltid berättigad till att upprätta klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. (Jfr. Datainspektionen) rörande vår behandling av dina personliga uppgifter. Klagomål kan bland annat skickas in skriftligt till [email protected] eller via telefon på +45 33 19 32 00.

 

5. RADERING AV PERSONDATA

5.1 Insamlad information kring din användning av Hemsidan, pkt. 2.1., tas bort senast 1 år efter att du senast besökte hemsidan.
5.2 Information insamlad i förbindelse med att din anmälan om att mottaga vårt nyhetsbrev, tas bort när ditt samtycke av dig återkallas, med undantag att om vi besitter annat grundlag för att behandling av uppgifterna.
5.3 Information insamlad i förbindelse med de köp du har genomfört på hemsidan pkt. 2.2 kommer som utgångspunkt bli raderad 5 år efter slutet av det kalenderår vari du köpte varan. Information kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.
5.4 Information som vi har samlat i samband med din registrering till och under ditt medlemskap i vår prenumeration, jfr. sektion. 2.4, kommer vi automatiskt radera om: a) du inte har loggat in på din användarprofil i 5 år, b) du avslutar (suspenderar) ditt medlemskap till vår prenumeration och inte aktiverar det igen inom de närmaste 5 åren, eller c) om Du avanmäler dig ditt medlemskap till vår prenumeration

 

 

6. SÄKERHET

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personliga uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras eller förringas, missbrukas eller hamnar hos obehöriga.
6.2 Endast Barberklingens anställda, som har ett reellt behov för åtkomst av dina uppgifter för att utföra deras arbete, har åtkomst till personliga uppgifter.

 

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Barberklingen ApS är dataansvarig för de persondata som insamlas via Hemsidan
7.2 Om du har frågor eller bemärkningar till denna integritetspolicy eller önskar du att använda dina rättigheter beskrivna i pkt. 4, kan du kontakta:

Barberklingen Aps
ATT: Dataprotective Office
Mørkhøjvej 233B
2860 Søborg
E-mail: [email protected]

 

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1 Vi förekommande av ändringar i integritetspolicyn blir du informerad om detta vid nästa besök av Hemsidan.
8.2 Om du har registrerat dig på vårat medlemskap/prenumeration, vill du bli informerad om ändringar i policyn genom utskick av information till din registrerade e-mailadress.

9. VERSION

9.2 Detta är version 1.2 av Barberklingen ApS integritetspolicy daterat 2018-05-17